Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY – Så här behandlar JK Radioproduktion AB dina personuppgifter. 

Syftet med den här integritetspolicyn är att JK Radioproduktion AB, org. nr. 559062-7401, (”JK ”vi” eller ”oss”) vill förklara hur vi behandlar personuppgifter. JK är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi behandlar och enligt den här personuppgiftspolicyn. JK vill alltid se till att de personuppgiftsbehandlingar som görs utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med de regler som finns inom dataskyddslagstiftningen, som t.ex. GDPR .

1. ALLMÄNT
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss (förutom när det krävs enligt någon bestämmelse i lag), men om du inte gör det kan det innebära att vi inte kan erbjuda dig våra produkter, tjänster m.m.

2. DEFINITIONER
En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är bl.a. namn, adress, personnummer, bild och IP-adress.

En behandling är en åtgärd som görs med personuppgifter som t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring, spridning eller radering.

En personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för behandlingar av personuppgifter, d.v.s. bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR
Personuppgifter i samband med affärsrelationer
JK kan samla in personuppgifter om både befintliga och eventuella kunder, leverantörer och samarbetspartners samt deras anställda. Det görs i syfte att kunna hantera affärsrelationerna genom att bl.a. registrera kontaktpersoner, inleda samarbeten, fakturera, starta kampanjer, m.m. Den information som sparas är bl.a. kontaktinformation som namn, telefonnummer, titel och e-postadress.

Personuppgifter hos våra användare, lyssnare och kunder
Behandling i samband med användande av våra produkter och tjänster
JK samlar in och behandlar personuppgifter bl.a. för att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster, för att hantera klagomål och förslag på förändringar och för att förbättra våra produkter och tjänster. De personuppgifter som behandlas för dessa ändamål är bl.a. kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer och postadress) och teknisk information (Enhets-ID, IP-nummer, trafikleverantör, webbläsarversion, operativsystem).

Behandling i samband med tävlingar och evenemang
JK anordnar emellanåt tävlingar och evenemang. För att JK ska kunna anordna och administrera dessa behöver vi behandla personuppgifter. Det behövs eftersom vi ska kunna kontakta vinnare och för att vinster ska kunna delas ut och användas av vinnarna. De personuppgifter som vanligtvis behandlas för de här ändamålen är bl.a. kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer och postadress), bild. I vissa tävlingar är det möjligt att lämna vilka uppgifter som helst i fritextfält, t.ex. vinstmotiveringar. Det kan då hända att vi behandlar känsliga personuppgifter om dig om du har lämnat den typen av uppgifter.

4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGARNA
JK behandlar personuppgifter enligt de regler och bestämmelser som finns och bara om det finns en rättslig grund för det.
JK behandlar främst personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra avtal.
JK behandlar också personuppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser som t.ex. bokföringslagen.
JK marknadsför även produkter och tjänster baserat på vårt berättigade intresse att ge relevant information och bra erbjudanden. Om vi behöver behandla personuppgifter i tvister eller andra juridiska frågor, är JK berättigade intresse att vi behöver bevaka våra rättsliga intressen. JK behandlar också personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system.
Om vi skulle behöva ett samtycke för att behandla personuppgifter kommer vi att informera om det samt hämta in ett samtycke innan en sådan behandling påbörjas.

5. SÅ HÄR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA
JK sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att ändamålet med behandlingen ska kunna uppfyllas. Under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas för exempelvis bokföringsändamål eller andra lagkrav.

6. HUR PERSONUPPGIFTERNA SKYDDAS
JK arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning för personuppgifter. Vi har till exempel behörighetsbegränsningar i våra IT-system och skyddar dina personuppgifter med brandväggar.

7. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
Vi delar inte personuppgifter med någon tredje part, förutom om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra de ändamål som anges i punkt 3 ovan, för intern hantering av våra system och vår administration eller om det krävs på grund av lagkrav, författningar, myndighetsbeslut eller andra bestämmelser. De kategorier av mottagare som vi delar med oss av personuppgifter till är:

Underleverantörer som behandlar personuppgifter för JK´s räkning
Detta görs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och för att vår verksamhet ska fungera. De som tar emot personuppgifterna får inte använda uppgifterna för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster till oss på de villkor som vi bestämt i vårt avtal med dem. Exempel på underleverantörer som kan ta del av personuppgifter är de som tillhandahåller IT-tjänster och IT-system till oss.

Samarbetspartners
Detta görs bland annat för att vi ska kunna anordna tävlingar och för att utföra marknadsanalyser. I vissa fall skickas vinster och priser direkt från våra samarbetspartners till vinnaren och då delar vi med oss av de tävlandes adress m.m. för att vinster ska kunna levereras. Marknadsanalyser görs bland annat för att se vilken typ av information, tjänster och erbjudanden som är relevanta och intressanta för våra användare, lyssnare och kunder så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster samt för att utveckla vår verksamhet.

Myndigheter, statliga institut och etc. där JK är skyldiga enligt lag, bestämmelser eller myndighetsbeslut att lämna ut uppgifter.

8. COOKIES
En cookie är en textfil som lagras på en enhet när en användare besöker oss via en webbläsare.
Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra användarupplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på webbplatsen sparas.
Acceptera eller vägra cookies
Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kan detta dock innebära att webbsidan och JK´s tjänster inte fungerar till fullo.
Blockera alla cookies
De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

9. DINA RÄTTIGHETER
Rätt till tillgång (”registerutdrag”).
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Personbevis styrkt med id-handling skall bifogas. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden.

Rätt till rättelse.
Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.

Rätt att bli raderad.
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Ett företag har rätt att neka borttagning av personuppgifter om det finns legala skyldigheter, tex bokföring och penningtvättslagstiftning.

Rätt till dataportabilitet.
Om företagets rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa viss marknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse).

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

Begäran om registerutdrag, information, rättning eller radering av uppgifter skickas till:
JK Radioproduktion AB
Gelbgjutaregatan 13
41506 Göteborg

10. KONTAKTA OSS
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter:

JK Radioproduktion AB
Besöksadress: Almekärrsvägen 11, 44339 Lerum
Postadress: Gelbgjutaregatan 13, 41506 Göteborg
Telefon: 0302-809014
E-post: redaktionen@radiope20.se
Hemsida: www.radiope20.se